polityka prywatności

§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności. Deklarujemy, że przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę (“dane osobowe”). 
 2. Wszelkie słowa występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Umowa sprzedaży) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronie https://cudne.online, w zakładce Regulamin.

§ 2 Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: 

Home Company z siedzibą w Poznaniu

(ul. Józefa Łukaszewicza 4/12, 60-725)

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 777-31-87-518, REGON: 387392282

Wskazujemy nasze dane kontaktowe, e-mail: hello@cudne.online

§ 3 Gromadzenie danych osobowych 

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas: 

 • zawarcia Umowy sprzedaży 
 • kontaktu mailowego lub telefonicznego, także przy wykorzystaniu formularza udostępnionego na naszej stronie internetowej cudne.online, indywidualnie osoby, której dane dotyczą, na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, reklamacji, skargi 
 • prowadzonej korespondencji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej papierowej, na przykład w celu rozpatrzenia żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby 
 • przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej  https://cudne.online
 • zapisania się przez Państwa do newslettera
 • korzystania ze świadczonych przez nas usług lub nawiązania z nami relacji gospodarczych. 

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się z nią, są gromadzone gdy zostaną przekazane dobrowolnie przez osobę której dotyczą lub przez inny podmiot na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dotyczą, jak również wtedy gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Spółka zbiera także dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje gospodarcze lub handlowe, na przykład stając się naszym współpracownikiem, klientem lub dłużnikiem.

§ 4 Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej 

 1. Zbieramy również dane za pośrednictwem naszej strony internetowej https://cudne.online
 2. Za pośrednictwem naszej strony internetowej możemy gromadzić dane osobowe, gdy poprosisz nas o umieszczenie Twoich danych na naszej liście mailingowej lub złożysz zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt”. Nasza strona internetowa zbiera ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu.
 3. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania naszych usług informatycznych. Używamy również plików “cookies” (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookie”.
 4. Jeśli pliki „cookie” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Inne sposoby zbierania danych osobowych Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych (np. facebook, twitter, Instagram), zbieramy szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana. 

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, Twitter lub Instagram i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach administratorów każdego z portali społecznościowych: Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php, Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy.

 1. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link) w przeglądarce Chrome,  w przeglądarce Firefox, w przeglądarce Internet Explorer,  w przeglądarce Opera, w przeglądarce Safari, w przeglądarce Microsoft Edge.
 2. Informacje o szczególnym charakterze Nasza Spółka nie zbiera żadnych danych o szczególnym charakterze, w tym informacji o stanie zdrowia ani danych z żadnych rejestrów karnych. 

§ 5 Cel i zakres przetwarzana Danych Osobowych  

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością. Główne cele w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

 • Realizacja Umowy sprzedaży, należytego wykonania Umowy sprzedaży i dokonania rozliczeń (zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy  tj. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby -jeżeli jest inny niż adres dostawy)
 • Marketing (zakres: Imię, adres poczty elektronicznej) 
 • Marketing bezpośredni (zakres: adres poczty elektronicznej) 
 • Dochodzenie roszczeń (zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy  tj. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby -jeżeli jest inny niż adres dostawy)
 • Rozpatrywanie i obsługa zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań, wniosków (zakres: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy  tj. ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby -jeżeli jest inny niż adres dostawy).

§ 6 Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

Państwa dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie przepisów RODO w szczególności: 

– art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. Państwa zgody np. na wysyłanie newslettera), 

– art. 6 ust. 1 lit. b) (tj. wykonanie Umowy sprzedaży, którą z nami została zawarta), 

– art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. ciążących na nas obowiązków prawnych np. prowadzenie ksiąg rachunkowych), 

– art. 6 ust. 1 lit. f) (tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Państwa reklamacji), 

§ 7 Odbiorcy Państwa Danych Osobowych

Państwa dane możemy przekazać wyłącznie następującym grupom podmiotów: 

 1. podmiotom przetwarzającym dane na nasze polecenie – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład:
 • kurierom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane aby należycie wykonać usługę, potwierdzić sposób jej realizacji lub rozpatrzyć reklamację, 
 • dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych;
 • podmiotom zapewniającym rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu Internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Sklepu Internetowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi)
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania.  

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

§ 8 Przekazywanie Danych Osobowych

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego tj. poza Unię Europejską ani do organizacji międzynarodowych.

§ 9 Prawa osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z naszą Spółką, korzystając z danych kontaktowych: e-mail: helo@inne.store. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Państwa zgody przysługuje Państwu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Szczegółowe informacje o przysługujących Państwu uprawnianiach znajdują się tutaj 

§ 10 Obowiązek podania Danych Osobowych

W większości przypadków nie są Państwo zobowiązani do dostarczania nam jakichkolwiek danych osobowych. Jednak jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne. Niepodanie przez Państwa danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Państwem Umowy sprzedaży, dostarczyć Produktów, założyć Konta, odpowiedzieć na Państwa reklamację lub zrealizować żądanie do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie. 

§ 11 Profilowanie

 1. Możemy korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego.
 2. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 3. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.7.8.
 4. Możemy korzystać w Sklepie Internetowym z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający sklep internetowy, a także wyświetlać tym osobom dopasowane reklamy. 
 5. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content.7.9.Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
 6. Na stronie Sklepu Internetowego wykorzystywane są tylko te mechanizmy, których właściciele posiadają certyfikaty, procedury lub inne formy potwierdzenia przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi na terenie UE przepisami o ochronie danych osobowych. Profilowanie będzie używane np. do przesłania kodu rabatowego, przypomnienia o niedokończonych zakupach, przesłania propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

§ 12 Zabezpieczenie Danych Osobowych 

 1. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
 2. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.